Elitestudiengang Osteuropastudien
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Елітна магістерська програма «Східноєвропейскі студії»

Університети, що беруть участь у програмі

Представник програми

Професор Мартін Шульце Вессель
martin.schulzewessel@lrz.uni-muenchen.de

Віце-представник програми

Професор Раоуль Ешельман
reshelman@t-online.de

Координатор програми

Доктор Фэликс Йэшке
Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана
Історичний факультет
Кафедра Історії Східної та Південно-східної Європи
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München, Germany
тел.: +49 89 2180-5479
osteuropastudien@lrz.uni-muenchen.de

Вчений ступінь

Master of Arts Східноєвропейських студій

Умови прийому

Висока або дуже висока кваліфікація для здобуття вищої освіти (HEEQ)/іноземний еквівалент; щонайменш ступінь бакалавра у визнаній академічній галузі з дуже хорошими або хорошими результатами іспитів; дуже високий рівень володіння німецькою мовою; високий рівень володіння англійською мовою; принаймні базові знання однієї зі східноєвропейських мов; успішна співбесіда в Мюнхені; успішно складений письмовий іспит англійською мовою.

Початок програми

Кожен зимовий семестр (середина жовтня).

Тривалість програми

Чотири семестри

Мова викладання

Викладання переважно німецькою мовою.
Необхідний високий рівень володіння англійською мовою.

Науковий фокус

Чотирьохсеместрова міждисциплінарна елітна магістерська програма зі Східноєвропейських студій має на меті поширення спеціалізованих знань, орієнтованих на регіони Центральної, Південно-Західної та Східної Європи. У рамках програми студенти здобуватимуть навички з аналізу подій, моделей та ситуацій у Східній Європі та їх застосування у ширших політичних, соціальних, економічних, історичних та культурних контекстах. Окрім здобуття професійних знань у відповідних дисциплінах та компетенції в одній або кількох східноєвропейских мовах, студенти матимуть змогу оволодіти ключовими навиками, що дадуть їм можливість у майбутньому займати відповідні посади у політичній, економічній, культурній та науковій галузях.
Елітна програма є частиною Elite Network Bavaria (Elitenetzwerk Bayern) та організована за співпраці Мюнхенського університету Людвіґа-Максиміліана та Регензбурзького університету. До особливостей програми належать підвищений рівень робочого навантаження (наприклад, щонайменш шість есе обсягом до двадцяти сторінок, Hausarbeiten), модульність програми, міждисциплінарний проектний курс, навчальні посібники, стажування, міждисциплінарна літня школа в одній із країн Східної Європи, інтенсивні мовні курси та орієнтація на міжнародну арену.

Вимоги програми

Навчальна програма побудована за модульним принципом.
Вимоги до випуску: 120 кредитних балів ECTS
Основний навчальний предмет: 30 кредитних балів ECTS (два модулі; факультативи)
Другий навчальний предмет: 20 кредитних балів ECTS (два модулі; факультативи)
Модуль проекту: 10 кредитів
Мовні курси: 16 кредитів
Літня школа: 8 кредитів
Стажування: 6 кредитів
Магістерська дисертація: 24 кредити
Усний іспит: 6 кредитів

Навчальні предмети

Історія (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана, Регензбурзький університет)

Курси у тематичному напрямку Історія займаються дослідженням історичних аспектів поточних проблем у Східній, Західно-Центральній та Південно-Східній Європі. Часовий горизонт охоплює події із 18 століття дотепер. Особлива увага приділяється аналізу историчних та сучасних антагонізмів, пов'язаних із імперськими та національними принципами організації у Східній Європі. Мета програми полягає у тому, щоб прослідкувати історичний розвиток імперської, національної, релігійної та регіональної ідентичностей, а також проаналізувати їх значення у наш час. До інших тематичних кіл, що охоплює програма, належать також дослідження конфліктів та історичних стосунків між Східною та Західною Європою, що розглядаються через призму політичної історії, економічної історії та історії дискурсу.

Юриспруденція (Регензбурзький університет)

Дослідження сосереджені, перш за все, на законодавстві ЄС та питаннях прав людини. У рамках законодавства ЄС аналізується інституційна структура ЄС. Пояснюються функції інститутів ЄС та ієрархія правових актів ЄС. Зокрема аналізуються відносини між ЄС та новими державами-членами із Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Особлива увага приділяється контактам ЄС з іншими державами, наприклад, з Україною та Російською Федерацією. У рамках питань прав людини особлива увага приділяється захисту прав людини у Східній Європі. Зокрема підкреслюється роль Європейської конвенції про права людини.

Слов'янські мови та література (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана, Регензбурзький університет)

Центральним поняттям навчальної програми із слов'янознавства та слов'янської літератури є поняття ідентичностей. Програма розглядає у компаративній перспективі слов'янські літератури, їх внутрішні взаємозв'язки та контакти із неслов'янськими культурами та текстовими світами. Ще одним акцентом є соціологія літератури, а саме - дослідження ролі літератури у становленні та формуванні соціальних ідентичностей, та її вагомості у процесах політичної та соціальної трансформацій. Окрім класичних об'єктів лінгвістичних досліджень (фонології, морфології, синтаксису, семантики та прагматики) до ключових аспектів викладання належать: текстова лінгвістика, когнітивна лінгвістика, соціолігвістика, психолінгвістика та формальні аспекти опису мови. Така орієнтація програми не лише поширює уявлення про багату традицію та сучасне різноманіття слов'янської лінгвістики, а й надає огляд актуальних дискусій у загальній лінгвістиці.

Європейська етнологія (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана)

Зважаючи на стрімкий та глибокий трансформаційний процес у Східній Європі, формування нового розуміння культурних та соціальних змін на повсякденному рівні набуло особливого значення. Вирішальним напрямком цієї програми є європейська етнологія. Окрім нових знань про культури та суспільства Східної Європи, студенти також здобуватимуть практичні компетенції щодо конкретних методів, що ними послуговується етнологія.

Політологія (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана)

Курс політології є вступом до компаративного аналізу політичних систем країн Східної Європи. На початку XXI століття «Східна Європа» не може вважатися гомогенним регіоном. Поглиблене розуміння його різноманіття потребує оволодіння основними поняттями міжнародної теорії порівняльних систем. Програма спрямована на поширення знань про політичних гравців, інститути та процеси у державах Східної Європи у контексті політології як науки про компаративний аналіз сучасних політичних систем. Студенти досліджують складну взаємодію сучасних процесів трансформації та європеїзації у нових державах-членах ЄС у Східній Європі, а також теми зовнішньої політики та політики безпеки.

Компаративне літературознавство (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана, Регензбурзький університет)

Порівняльне та загальне літературознавство досліджує історію та поетику німецької, слов'янської, англійської, американської та романської літератури, а також взаємозв'язки між літературою та іншими засобами масової інформації. Для програми характерні тісні зв'язки із мистецтвом, культурологічними дослідженнями та суспільними науками, міждисциплінарне спрямування. До основної галузі досліджень належать теорія літератури; теорії виникнення, створення, поширення та рецепції літератури, інших видів мистецтва та засобів масової інформації; вивчення еволюції мотивів, стилів та образотворчих форм в рамках однієї літератури та при їх переході з одного літературного середовища в інше.

Політична економіка (Регензбурзький університет)

Навчальна програма сосереджена на економіці розвитку та економіці перехідного періоду. У рамках економіки перехідного періоду студенти розглядають стратегії реформ, статегії зовнішньої торгівлі, питання конкуренції та ринку капіталу в їх зв'язку з динамікою економіки. В економіці розвитку ключовими питаннями є причини недорозвиненості економічних систем та виміри понять розвитку. До кола тем, що стосуються країн із перехідною економікою у Східній Європі, належать також проблеми бідності та розподілу доходів, навколишнього середовища, міграції та безробіття.

Єврейська історія та культура (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана)

Дисципліна «Єврейська історія та культура» у рамках елітної магістерської програми «Східноєвропейскі студії» присвячена перш за все новій та новітній історії євреїв, а також вивченню середньовічної історії єврейського народу. У безпосередньому фокусі навчальної програми знаходяться місця центральних єврейських поселень у Східній та Центральній Європі, у контексті яких студенти аналізують шляхи діаспорського суспільства, яке вирізняється високим рівнем соціальної та географічної мобільності. Особлива увага приділяється єврейській культурі пам'яті та історіографії.

Турецькі та османські студії (Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана)

Османська імперія була однією із трьох імперій, що мали вирішальний вплив на становлення та розвиток Східної Європи починаючи із раннього нового часу. Об'єднавши неоднорідні за релігійною та етнічною ознакою суспільні группи, імперія та її держави-спадкоємиці створили власні форми сучасності. Турецькі та османські дослідження в Мюнхені зосереджуються на культурній та соціальній історії, охоплюючи проміжок часу з раннього сучасного періоду до сучасності. У фокусі навчальної програми Османська імперія та Турецька Республіка розглядаються не лише як виключно ісламські явища або явища Близького Сходу, а й у європейському контексті. Окрім того, у рамках деяких курсів студенти досліджуть також турецьку літературу в її історичному контексті.

Вартість навчання

Мюнхен: 129,40 євро за семестр (62 євро + 67,40 євро квиток на громадський транспорт)

Регенсбург: 144,50 євро (52 євро за семестр + 92,50 євро квиток на громадський транспорт)

Термін подачі заявок на навчальний рік 2020/21

Початок навчання на данiй програмi - зимовий семестр щороку. Щоб розпочати навчання iз зимового семестру 2020/21 навчального року, Ви можете подати заявку з 1 квiтня 2020 року по 15 червня 2020 року.

Будь ласка, зверніть увагу: міжнародні студенти з іноземною освітою повинні додатково подати заявку в Міжнародному офісі до 15 липня відповідного року прийому і повинні зареєструватися, після того як вони отримали додатковий лист про прийняття, виданий Міжнародним офісом.

Мюнхен або Регенсбург?

  • Мюнхен - місто захоплюючих вражень: архітектура кожного періоду, грандіозні бульвари і сквери що свідчать про давність культури.Мистецтво приваблює мільйони відвідувачів щороку. Музично-театральне життя демонструє життєву силу, ледь порівнянну з іншими місцями. Університетське містечко знаходиться в центрі міста. Будьте частиною повсякденного і міжнародного університетського життя, де тисячі студентів отримують якісну освіту в гостинному середовищі.
  • У Регенсбурзі налічується близько 17 000 студентів. Гуртожитки як і кампус в цілому, підходять для студентів-інвалідів, можуть вмістити до 3500 студентів, що робить університет Регенсбурга університетом з найкращим співвідношенням учнів і гуртожитків в Баварії. Атмосфера кампуса і короткі відстані між будівлями сприяють ефективному навчанню, що досить часто призводить до більш швидкого завершення навчання, ніж в інших університетах. Привабливості університету також сприяє чарівність більш ніж 2000-літнього міста Регенсбург і прекрасного навколишнього пейзажу. Заходи дозвілля можуть спиратися на безліч культурних заходів в університетському містечку.