Elitestudiengang Osteuropastudien
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Elitní magisterský program Východoevropských studií

Zúčastněné univerzity

Ludwig-Maximilianova univerzita Mnichov
Univerzita Regensburg (Řezno)

Mluvčí programu

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
Martin.SchulzeWessel@lrz.uni-muenchen.de

Zástupce mluvčího programu

Prof. Dr. Raoul Eshelman
reshelman@t-online.de

Koordinátor programu

Dr. Felix Jeschke
Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar
Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München, Germany
Tel. +49 89 2180-5479
osteuropastudien@lrz.uni-muenchen.de

Akademický stupeň

Magistr Východoevropských studií

Podmínky přijetí

Velmi dobré nebo dobré hodnocení ke vstupu na vysokou školu (Higher Education Entrance Qualification – HEEQ) nebo jeho zahraniční ekvivalent, bakalářský diplom z akreditovaného studijního oboru s vynikajícími nebo dobrými výsledky, velmi dobrá znalost německého jazyka, dobrá znalost anglického jazyka, minimálně elementární znalost jednoho východoevropského jazyka, úspěšně absolvovaný přijímací pohovor v Mnichově včetně písemné zkoušky z angličtiny.

Začátek programu

Každý rok v zimním semestru (polovina října).

Trvání programu

Čtyři semestry.

Vyučovací jazyk

Výuka v němčině.
Dobrá znalost angličtiny je nezbytná.

Zaměření studia

Cílem tohoto interdisciplinárního elitního magisterského programu zaměřeného na východní Evropu je vychovat odborníky s relevantními vědomostmi o regionech střední, východní a jihovýchodní Evropy. Studenti jsou vedeni k porozumění a analýze obecného rozvoje, různých schémat a vztahů historického a kulturního průběhu vývoje východní Evropy. Současně se učí zasazovat poznatky do širšího politického, společenského a ekonomického kontextu. Kromě profesionálních znalostí ve studijním oboru a osvojení si jednoho i více východoevropských jazyků, studenti nabydou dovednosti, které jim umožní uplatnit se ve vědecké činnosti, v oblasti politické, ekonomické, kulturní apod.

Tento elitní program je součástí Bavorské elitní sítě (Elitenetzwerk Bayern) a je nabízen jako společný projekt Mnichovské univerzity a Univerzity Regensburg. Vyznačuje se vyšším pracovním a studijním zatížením (základním požadavkem je odevzdat minimálně šest 20-ti stránkových domácích prací), modulární strukturou výuky, interdisciplinárním projektem, tutoriály, povinnými stážemi, interdisciplinární letní školou ve východní Evropě, intenzivními jazykovými kurzy a obecně orientací na mezinárodní scénu.

Požadavky programu

Kurikulum je modularizováno
Požadavkem pro úspěšné ukončení programu je dosažení 120 ECTS kreditů

  • Hlavní obor: 30 kreditů (dva moduly + volitelné semináře)
  • Vedlejší obor(y): 20 kreditů (dva moduly + volitelné semináře)
  • Projektový modul: 10 kreditů
  • Jazykové kurzy: 16 kreditů
  • Letní škola: 8 kreditů
  • Stáž: 6 kreditů
  • Magisterská práce: 24 kreditů
  • Ústní zkouška: 6 kreditů

Obory

Dějiny (LMU Mnichov, Univerzita Regensburg)

Přednášky a semináře nabízené v oboru dějin se soustředí především na pochopení historických souvislostí současných problémů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Studia zahrnují vše od počátku 18. století až do současnosti. Mimořádný důraz je kladen na rozbor historických i současných antagonismů v souvislosti s imperiálními a národnostními principy východoevropských subjektů. Cílem je zprostředkovat lepší pochopení historického vývoje imperiálních, nacionálních, regionálních a náboženských identit a jejich vliv na současnost. Dalším důležitým tematickým zaměřením oboru je zkoumání vývoje vztahů a konfliktů mezi Východem a Západem pomocí politické a ekonomické historie, ale také diskurzní analýzy.

Právo (Univerzita Regensburg)

Obor je zaměřen především na studium práva Evropské unie a lidských práv. V rámci právního systému EU program analyzuje celkově struktury institucí a vysvětluje četné pravomoci jednotlivých orgánů EU společně s modem operandi jejich legálních zásahů. Zvláštní pozornost je věnována právnímu vztahu mezi Evropskou unií a novými členskými státy střední a jihovýchodní Evropy, také kontaktu EU s Ruskou federací a s Ukrajinou. V oblasti lidských práv se výuka soustředí na instituce, které se zabývají jejich ochranou, jako je ku příkladu Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Slovanské jazyky a literatura (LMU Mnichov, Univerzita Regensburg)

V učebním plánu studií slovanské literatury je stěžejní koncept identity. Program je postaven na komparativní analýze slovanských literárních děl a aktivit, jejich recipročním vlivu a kontaktu s ostatními neslovanskými kulturami a jejich textovými světy. Dalším fokusem je sociologie literatury, tedy role literatury ve vytváření společenských identit a jejich důležitost v procesech politické a společenské transformace. Vedle klasických zájmových okruhů v lingvistice, jako je fonologie, morfologie, větná skladba, sémantika a pragmatika, se program věnuje také základním aspektům vyučování, např. textové, kognitivní, sociální nebo psychologické lingvistice a formálním aspektům popisu řeči. Tento program je nejen důkladným nahlédnutím do tradic a různorodosti slovanské lingvistiky, ale nabízí i přehled o aktuální akademické diskusi v obecné lingvistice.

Evropská etnologie (LMU Mnichov)

S přihlédnutím k rychlému a dynamickému procesu transformace ve východní Evropě, je víc než dříve nutné porozumět kulturním a sociálním změnám až na úroveň každodenního života. Na tuto mikrodimenzi je zaměřen program evropské etnologie. Vedle pochopení společnosti a kultury východní Evropy je výsledkem také osvojení si speciální metodiky etnologické vědy.

Politologie (LMU Mnichov)

Obor politologie seznamuje studenty se srovnávací analýzou politických systémů v zemích východní Evropy. „Východní Evropa“ od 21. století již není homogenním regionem. Abychom lépe pochopili její různorodost, je nutné porozumět základním konceptům v komparativní systémové teorii. Studenti politologie si osvojí poznatky o politických aktérech, institucích a procesech ve státech východní Evropy a naučí se je vnímat náhledem moderních politických systémů. To jim umožní utvořit si nový pohled na problematiku heterogenity. Dalším bodem zájmu programu je zkoumání vzájemného působení transformace a evropeizace nových východoevropských členských států Evropské unie, včetně témat zahraniční a bezpečnostní politiky.

Komparativní literatura (LMU Mnichov, Univerzita Regensburg)

Komparativní a obecná literatura se zaměřuje na historii a poetiku německého, slovanského, anglického, amerického a románského písemnictví. Studuje vztah literatury k moderním médiím. Kurikulum se vyznačuje blízkým vztahem k umění a ke kulturním a společenským vědám. Oblastmi, kterým je věnována hlavní pozornost jsou studium literární teorie, teorie literární tvorby, distribuce a ohlas díla, umění i ostatních medií. V neposlední řadě také evoluci literárních motivů, formě a stylu písemného projevu v závislosti jednoho literárního a kulturní celku na ostatních.

Politická ekonomie (Univerzita Regensburg)

Program se soustředí především na vývojové a přechodové ekonomiky. Při zkoumání přechodových ekonomik se studenti zabývají reformními strategiemi, strategiemi zahraničního obchodu, otázkami hospodářské soutěže a kapitálového trhu, a jejich vztahem k ekonomikám, které prodělávají dynamický rozvoj. V rozvíjejícím se hospodářství jsou diskutovány hlavně důvody nízké ekonomické vyspělosti a jsou analyzovány a měřeny různorodé příčiny jejich vzniku. Další tématická oblast je zaměřena na ekonomiku východní Evropy především distribuci příjmů ve společnosti, na chudobu, migraci a nezaměstnanost.

Dějiny a kultura Židů (LMU Mnichov)

V rámci elitního magisterského programu ve Východoevropských studiích je program židovských dějin časově zaměřen na historii raného novověku a moderní dějiny, ale bere v potaz i historická fakta středověku. Studenti zkoumají klíčové regiony života Židů ve střední a východní Evropě a objevují míru geografické a společenské mobility židovské diaspory. Zvláštní důraz je kladen na židovskou kulturu paměti a historického narativu.

Turecké a osmanské studie (LMU Mnichov)

Osmanská říše byla jednou ze tří říší, která bez veškeré pochybnosti utvářela východní Evropu již od raného novověku. Integrovala etnicky a nábožensky různorodé obyvatelstvo a společně s nově vznikajícími národními státy, které ji později nahradily, vytvořila jedinečný druh modernity. Turecké a osmanské studie v Mnichově se soustřeďují na kulturní a společenskou historii od raného novověku až do dnešní doby. Zvláštní důraz je kladen na zkoumání Osmanské říše a Turecké republiky, a to nejen jako fenoménu středního východu a islámského světa, ale také zbytku Evropy. Jednotlivé kurzy se rovněž zabývají tureckou literaturou v jejím historickém kontextu.

Nadstavbové služby

Tutoriály, jazykové kurzy, letní škola a stáže ve východní Evropě, mimouniverzitní semináře (komunikace a prezentace, žádosti o práci atd.).

Administrativní poplatek

Mnichov: 62 EUR za semestr (+67,40 EUR jízdenka/příspěvek na hromadnou dopravu) = 129,40 EUR
Regensburg: 52 EUR za semestr (+92,50 EUR jízdenka/příspěvek na hromadnou dopravu) = 144,50 EUR

Přihláška

Nový rok programu Elite Master vždy začíná v zimním semestru. Žádosti o zahájení studia v zimním semestru 2020/21 jsou možné od 1. dubna do 15. června.
K podání přihlášky a pro další informace viz Bewerbung.

Dovolujeme si upozornit:
zahraniční studenti se vzděláním v zahraničí jsou nuceni si současně podat přihlášku na oddělení zahraničních styků (International Office) do 15. června daného roku a zapsat se individuálně poté, co obdrželi potvrzení o přijetí. Užitečný rádce je k nalezení pod „Návod k magisterskému studiu pro zahraniční studenty na LMU/ Guide to Master Studies for International Students at LMU“.

Lokace

Mnichov nebo Regensburg?

  • Mnichov je město, které nabízí nespočet fascinujících zážitků, a univerzitní kampus je umístěn přesně v jeho středu. Historická architektura i velkorysé bulváry a náměstí imponují příchozím svou atmosférou. Mnichovská kultura, především v oblasti hudební a divadelní produkce, láká ročně miliony návštěvníků z celého světa. Staň se i ty členem mezinárodní univerzitní scény pulzující životem, kde se tisíce studentů těší prvotřídnímu vzdělání v příjemném a inspirativním akademickém prostředí.
  • Regensburg je se svými 17-ti tisící studenty živým univerzitním městem. Kampus, stejně jako koleje univerzity, ve kterých žije kolem tři a půl tisíce studujících, je přizpůsoben též hendikepovaným studentům. Univerzita v Regensburgu je poměrem studentů na ubytovací jednotku nejlepší v Bavorsku. Příjemné prostředí kampusu i jeho celistvost je přínosná efektivitě studia a v důsledku vede ke zkrácení doby studijního pobytu. K atraktivitě univerzity jistě přispívá i atmosféra dva tisíce let starého města Regensburg včetně krásného okolí. Volný čas mohou studenti trávit velkým množstvím kulturních akcí v kampusu i mimo něj.